2016 yılı Gelir Vergisi Tarifeleri...

Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca ücret gelirleri ile ücret dışındaki gelirler için iki ayrı gelir vergisi tarifesi söz konusudur. Bu iki tarifenin alt gelir dilimleri arasında herhangi bir fark bulunmamakta, sadece en üst gelir dilimleri birbirinden farklılaşmaktadır. Başka bir deyişle % 27'lik dilim, ücret gelirleri için ücret dışındaki gelirlere göre daha geniş olarak uygulanmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanması gerekmektedir.

Madde hükmü uyarınca bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır. Ayrıca Bakanlar Kurulu'nun da bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırma veya indirme yetkisi bulunmaktadır.

2015 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak hesaplanmış ve 10 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 457 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

2016 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergi tarifelerinin gelir dilimleri, bu oran dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmış ve 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 290 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2016 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergisi tarifeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

 

1. 2016 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

 

Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

% 20

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

% 27

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.970 TL, fazlası

% 35

 

2. 2016 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

 

Gelir dilimi

Vergi oranı

12.600 TL'ye kadar

% 15

30.000 TL'nin 12.600 TL'si için 1.890 TL, fazlası

% 20

69.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.370 TL, fazlası

% 27

69.000 TL'den fazlasının 69.000 TL'si için 15.900 TL, fazlası

% 35

I&G Mali Müşavirlik

İşiniz, İşimiz...