1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, e-defter, e-fatura ve e-arşiv uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler.


 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Genel Tebliği uyarınca, 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Yukarıdaki brüt satış hasılatı şartını 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Diğer taraftan 30 Aralık 2013 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı olup, 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-arşiv zorunluğu getirilmiştir.

Yukarıda, e-defter tutma ve e-fatura, e-arşiv uygulamasına geçilmesi gereken tarihlere yer verilmiştir. Kapsama giren mükelleflerin, gerekli başvuruları yaparak en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.


 

E-defter ve e-fatura zorunluluğu 1 Ocak 2016'da başlıyor

Bilindiği üzere 14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile bazı mükellefler elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmıştı.

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Genel Tebliği ile e-defter ve e-fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere deelektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Yukarıdaki brüt satış hasılatı şartını 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Diğer taraftan 2012 yılında zorunluluk kapsamına alınan mükelleflerden (madeni yağ lisansına sahip olanlar ile kolalı gazoz, alkollü içki, tütün ve tütün mamullerini imal ve ithal edenler), 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Bu zorunluluk 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettiren mükellefler içinse, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından başlayacaktır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-fatura uygulamasına geçebileceklerdir.

Yukarıda yer verilen tarihler, e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme süreleridir. Bunun için kapsama giren mükelleflerin gerekli başvuruları yaparak en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerektiğini hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

E-arşiv zorunluluğu da 1 Ocak 2016'da başlıyor

E-arşivle ilgili düzenleme, 30 Aralık 2013 tarihli mükerrer Resmi Gazate'de yayımlanan 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nde yapılmıştır. Bu uygulama esas olarak ihtiyaridir. Ancak internet üzerinden mal ve hizmet satışı olup, 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 01.01.2016 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirilmiştir. İnternet üzerinden satış ise mal ve hizmetlerin sipariş ve satın alma süreçlerinin tamamının internet üzerinden gerçekleştiği satış biçimi olarak tanımlanmaktadır.

454 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile getirilen e-fatura ve e-defter zorunluluğu 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle başlayacak mükelleflerden, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapanlar da 1 Ocak 2016 itibarıyla ayrıca e-arşive geçmek zorundadır.

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışında bulunup e-fatura, e-defter zorunluluğu kapsamına girmeyen yani 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 10 milyon TL altında olan mükelleflerden brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzeri olanlar önce e-faturaya (e-arşivden yararlanmak için e-fatura kullanıcısı olmak zorunludur), 1 Ocak 2016 tarihine kadar da e-arşive geçmeleri gerekmektedir.

Bunun yanında halen e-fatura ve e-defterde olan mükelleflerden yukarıda belirtilen e-arşiv zorunluluğu kriterlerini sağlayanlar da en geç 1 Ocak 2016 tarihine kadar e-arşive geçmek durumundadır.

Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten (01.01.2016) önce e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamalarıgerektiğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

I&G Mali Müşavirlik